شناخت رابطۀ ابعاد هوش رقابتی و اثربخشی استراتژی‎های بازاریابی

چکیده

هدف اصلی تحقیق، شناخت رابطۀ ابعاد هوش رقابتی و اثربخشی استراتژی‌های بازاریابی شرکت‌های شهرک صنعتی اردبیل است. جامعۀ آماری، مدیران و سرپرستان 200 شرکت فعال شهرک صنعتی شهر اردبیل در نظر گرفته شده است. مطابق فرمول کوکران، 132 شرکت به‎کمک روش نمونه‌گیری تصادفی ساده برای حجم نمونه انتخاب شد. تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت و هدف کاربردی بوده و از نظر روش گردآوری و تحلیل داده‌ها از نوع توصیفی است. این پژوهش ابزار پرسشنامه را برای جمع‎آوری داده‎ها به‎کار برده است. از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب آلفای کرونباخ به‎ترتیب برای آزمون فرضیه و محاسبۀ پایایی متغیرهای پژوهش استفاده شده است. همچنین روایی پرسشنامه با بهره‎مندی از اعضای هیئت‌علمی متخصص در این زمینه، تقویت شد. برای آگاهی از نرمال بودن متغیرها، آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف به اجرا درآمد. با در نظر گرفتن ضریب همبستگی و همچنین ضریب تعدیل شده برای هر یک از متغیرهای آگاهی تجاری، آگاهی از وضعیت رقبا، آگاهی فناوری ـ تکنیکی و آگاهی راهبردی ـ اجتماعی، نتایج پیاده‌سازی نشان داد ابعاد هوش رقابتی تأثیر مثبت و معناداری بر اثربخشی استراتژی‌های بازاریابی دارد و میزان این تأثیرات برای متغیرهای یادشده به‎ترتیب برابر 0/25، 0/289، 0/194 و 0/143 است.

کلیدواژه ها: آگاهی از وضعیت رقبا؛ آگاهی تجاری؛ آگاهی راهبردی و اجتماعی؛ آگاهی فناوری و تکنیکی؛ استراتژی‎های بازاریابی؛ شهرک صنعتی؛ هوش رقابتی

نویسندگان:

منصوره علیفلی: استادیار مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

سید مجتبی فاطمی: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

فصلنامه مدیریت بازرگانی – دوره 9، شماره 2، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس