تحلیل رابطة پایگاه اجتماعی و اقتصادی قومیت‌ها با جدایی‌گزینی شهری

چکیده مقاله:
جدایی‌گزینی به‌عنوان یک مشکل و جدایی بین جوامع قومی، مذهبی، نژادی و گروه‌های درآمدی شهری، از مهم‌ترین موانع توسعه است. مهم‌ترین بعد آن، جدایی‌گزینی در درآمد اقتصادی بوده که منجر به بروز شکاف‌هایی در امکانات اجتماعی شده و شهروندان را از مشارکت اجتماعی دور نگه می‌دارد و درنهایت شهر را به سمت خوشه‌ای شدن در بعد فضایی هدایت می‌کند. هدف مقالة حاضر آن است تا با استفاده از تحلیل‌های خودهمبستگی، رابطة پایگاه اجتماعی و اقتصادی قومیت‌ها با جدایی‌گزینی آنان در محلات شهر تکاب تحلیل و تأثیر آن‌ها بر یکدیگر با استفاده از نقشه نمایش داده می‌شود. روش پژوهش به کار گرفته‌شده توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و پیمایش‌های میدانی است. در این پژوهش قومیت، میزان درآمد و هزینة خانوار به تفکیک در حوزه‌های شهری موردبررسی قرارگرفته است، بدین ترتیب که ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و برداشت‌های میدانی اطلاعات مرتبط با پایگاه درآمدی و قومیت خانوار جمع‌آوری‌شده است، سپس با ایجاد پایگاه داده‌ها در محیط GIS به ایجاد لایه‌های موردنیاز برای انجام طرح پرداخته‌شده و درنهایت با استفاده از تحلیل آمار فضایی موران جهانی و آنسلین خودهمبستگی بین قومیت و درآمد به‌وسیلة نقشه نمایش داده‌شده است. در موران جهانی قومیت ترک (0٫53) و هزینه خانوار (0٫23) با خوشه‌بندی بالاتر و به‌طور کامل در مجاورت یکدیگر واقع‌شده‌اند. موران آنسلین نیز جدایی گزینی قومی و درآمدی را نشان می‌دهد و جدایی گزینی اقتصادی با جدایی گزینی قومیتی به‌طور کامل تطابق دارد. به این صورت که قومیت ترک در شرق شهر تکاب ازنظر درآمدی در سطحی بالاتر از قومیت کرد در غرب شهر است و جدایی گزینی قومیتی بر جدایی گزینی اقتصادی تأثیر مستقیم دارد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی قومیت‌ها و جدایی‌گزینی فضایی آنان رابطه علی و معلولی وجود دارد. درواقع می‌توان گفت چهار مرحله هجوم و توالی اکولوژیکی (نفوذ، هجوم، تثبیت، تراکم و توده شدن) در شهر تکاب به وقوع پیوسته است.

کلیدواژگان: جدایی‌گزینی اقتصادی، جدایی‌گزینی قومی، خودهمبستگی فضایی، شهر تکاب

نویسندگان:

فریدون بابایی اقدم ,سمیه روشن رودی ,ابوذر مطیع دوست کومله ,محمدامین عطار

پژوهشنامه جغرافیای انتظامی – دوره پنجم، شماره 19, پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس