تأثیر فرهنگ سازمانی بر قابلیت‎های بازاریابی و عملکرد

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد شرکت‌ها با میانجی‌گری جهت‌گیری‌های استراتژیک برون‎گرا است. جامعۀ آماری تحقیق، مدیران ارشد کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی کشور در نه ماهۀ اول 1395 است. پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. از اعضای جامعه، 368 نفر برای نمونه به روش نمونه‎گیری خوشه‎ای چند مرحله‎ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده و روش تحلیل داده‌ها، تکنیک مدل‎سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و PLS است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد فرهنگ سازمانی تحول‌گرا بر جهت‌گیری‌های استراتژیک برون‎گرا (بازارگرایی و گرایش به فناوری) تأثیر معناداری می‎گذارد. همچنین، شواهدی حاکی از تأیید نقش میانجی بازارگرایی و رد میانجی‌گری گرایش به فناوری در ارتباط بین فرهنگ سازمانی و قابلیت‌های بازاریابی به‎دست آمد. در نهایت، تأثیر فرهنگ سازمانی تحول‌گرا بر توسعۀ قابلیت‌های بازاریابی و ارتباط مستقیم و معنادار قابلیت‌های بازاریابی با عملکرد کسب‌و‌کار‌های فعال در صنعت مواد غذایی کشور به تأیید رسید. 

کلیدواژه ها: بازارگرایی؛ عملکرد کسب‌و‌کار؛ فرهنگ سازمانی دنیسون؛ قابلیت بازاریابی؛ گرایش به فناورینویسنده:

نویسنده:ایمان حکیمی: استادیار دانشکدۀ مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

فصلنامه مدیریت بازرگانی – دوره 9، شماره 4، زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس