بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی

چکیده

     پژوهش حاضر به تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی، با توجه به متغیر میانجی قابلیت بازاریابی، می­ پردازد. این پژوهش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪف ﻳﻚ پژوهش ﻛﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ جمع‌آوری داده‌ها، ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ- ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ. جامعه آماری پژوهش، کلیه بانک‌ها و مؤسسه ­های اعتباری استان مازندران است که از طریق نمونه­ گیری غیراحتمالی، داده­ ها از 26 بانک و مؤسسه اعتباری به‌صورت پرسشنامه جمع ­آوری شد و ﻣﻮرد بررسی و تحلیل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری­ﺷﺪه و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ تأییدی از روش معادلات ساختاری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. پایایی پرسشنامه ­ها، ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ، برای کارکرد مدیریت منابع انسانی 88 درصد، قابلیت‌های بازاریابی 89 درصد و عملکرد سازمانی 83 درصد به‌دست‌ آمد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معنادار می ­گذارد.

واژگان کلیدی: کارکردهای مدیریت منابع انسانی؛ عملکرد سازمانی؛ قابلیت بازاریابی.

نویسندگان:

ابو الحسن حسینی, امیر تبسمی, زهرا دادفر

فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی – دوره 8، شماره 1، بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس